Klachtenreglement

 

We doen bij Labyrint zorg B.V. onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het verlenen van zorg is echter mensenwerk, en dit betekent dat onze zorgverlening niet altijd foutloos verloopt, of niet volgens uw verwachtingen plaatsheeft. Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn met de zorgverlening van Labyrint zorg B.V., dan kunt u een beroep doen op onze klachtenprocedure.

In het onderstaande reglement geven wij aan wat door ons onder een klacht verstaan wordt en wat u kunt doen in het geval u een klacht heeft.

 

Wat is een klacht?
Elk bericht dat u aan Labyrint zorg stuurt en waarin u aangeeft ontevreden te zijn over enige gedraging van een medewerker of persoon werkzaam uit naam van Labyrint zorg, zal door ons worden behandeld als een klacht. Onder een bericht vallen hier zowel mondelinge, schriftelijke als digitale berichten en onder gedragingen vallen ook die beslissingen die binnen Labyrint zorg genomen worden en waar u bij betrokken bent en gevolgen van ondervindt.

Wie kan een klacht indienen?
Iedereen die direct of indirect te maken heeft of heeft gehad met de zorg- en dienstverlening van Labyrint zorg kan een klacht indienen, dit betreft dus zowel cliënten als eigen medewerkers. Maar ook bijvoorbeeld uw partner, familielid of curator. Nabestaanden van cliënten kunnen eveneens een klacht indienen.

De klacht kan ingediend worden vanuit de WKKGZ, maar ook op basis van de zorg die vanuit de Jeugdwet wordt verleend.

Hoe wordt een klacht ingediend?
Bij het behandelen van een klacht hanteren wij in principe het volgende stappenplan:

 1. Eerst praten
  Zodra een klacht is binnengekomen zal er een poging gedaan worden om via een gesprek tussen partijen tot een oplossing te komen. Bij Labyrint zorg gaan wij uit van de gedachte dat het aankaarten van een probleem bij de betrokken partij veel leed kan voorkomen. Wij vragen dan ook altijd van u om in eerste instantie te proberen de klacht samen op te lossen. U kunt er hierbij natuurlijk altijd voor kiezen om uzelf te laten vertegenwoordigen bij een eventueel gesprek, of later in de procedure.

  Is de klacht na een gesprek opgelost, dan wordt deze oplossing op schrift gesteld op het daarvoor bestemde klachtenformulier en ondertekenen beide partijen deze voor akkoord. Hiermee beschouwen wij de klacht dan als afgehandeld en slaan wij het klachtenformulier alleen op voor interne kwaliteitsdoeleinden.
   
 2. Schriftelijke klacht
  Op het moment dat een gesprek met de betrokken partijen niet tot een oplossing heeft geleid, of wanneer een gesprek gezien de omstandigheden niet langer mogelijk is, kan er een schriftelijke klacht worden ingediend via het klachtenformulier. Dit formulier komt vervolgens bij de interne klachtenfunctionaris terecht. Deze zal een beoordeling maken van de te nemen stappen, er zal in ieder geval aan alle betrokkenen de mogelijkheid geboden worden om hun kant van de zaak toe te lichten. Alle partijen kunnen er hierbij voor kiezen om zich te laten vertegenwoordigen door een derde.

  De taak van de klachtenfunctionaris is om in onderling overleg tot een oplossing te komen waar iedereen mee kan leven. De klachtenfunctionaris kan een beoordeling geven en namens Labyrint zorg een standpunt innemen, hij kan echter niet een bindende uitspraak geven op de klacht. De beslistermijn voor deze stap is op basis van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg vastgesteld op maximaal zes weken.

  Labyrint zorg stelt u schriftelijk op de hoogte wanneer wij van mening zijn dat er meer tijd nodig is voor de behandeling van uw klacht. In dat geval kan de termijn met maximaal vier weken verlengd worden.

  Indien er op dit punt in het proces een oplossing wordt gevonden, zal deze oplossing worden opgeschreven in het klachtenformulier en door alle betrokkenen voor akkoord ondertekend. Hiermee is de klacht afgehandeld. Ook in dit geval zal het klachtenformulier en de afhandeling alleen bewaard worden voor kwaliteitsverbeteringsdoeleinden.
   
 3. Geen interne oplossing
  Indien ook met behulp van een klachtenfunctionaris geen oplossing wordt gevonden voor de klacht, of wanneer de aard van de klacht deze weg niet mogelijk maakt, kunt u er altijd voor kiezen om een klacht in te dienen bij de externe klachten commissie of de geschilleninstantie.

  De klachten commissie bestaat uit:
  Mevrouw Annemieke Prins (onafhankelijke externe ervaringsdeskundige)
  Mevrouw D. Linsen (onafhankelijke docent basis onderwijs)
  Mariëlle Koemans en/of Debora Joukes (medewerker Labyrint zorg B.V.)


  Wanneer de klacht gaat over een van deze medewerkers, zal de andere medewerker zitting hebben in de klachtencommissie.
  Het adres is;
  Klachtencommissie Labyrint zorg B.V.
  ’s Herenstraat 49
  3155 SK Maasland.

Uteraard staat het u ook vrij om zich direct te wenden tot de externe voorzitter van de klachtencommissie, mevrouw Annemieke Prins.
 

U kunt zich ook wenden tot de externe geschillencommissie, dit is een onafhankelijke instantie die zal dan een uitspraak doen en een advies geven voor de oplossing van de klacht.

Wanneer u een klacht heeft ingediend, zal deze klacht binnen een maand na datum indienen worden schriftelijk worden afgehandeld. In deze brief staat het oordeel van de klachtencommissie en de te nemen maatregelen door Labyrint zorg BV.


De procedure bij de externe klachtencommissie of geschillencommissie houdt in dat uw klacht schriftelijk naar de commissie wordt toegestuurd. De geschillencommissie zal vervolgens zowel de klager als de beklaagde in de gelegenheid stellen om de klacht toe te lichten, en zal waar nodig om extra informatie verzoeken. Het toelichten kan schriftelijk, maar ook mondeling worden gedaan.


Na alle partijen de mogelijkheid te hebben gegeven om gehoord te worden, zal de klachtencommissie binnen een termijn van twee tot maximaal zes maanden een oordeel geven over de gegrondheid van de klacht en haar oordeel over eventuele oplossingen. Op het moment dat de klachtencommissie meer tijd nodig heeft dan deze termijn, zal zij alle partijen schriftelijk mededeling doen van de nieuwe termijn. De uitspraken van de geschilleninstantie zijn bindend, Labyrint zorg zal zich aan de uitspraak moeten houden. Naast het bindend advies heeft de geschilleninstantie ook de mogelijkheid om een boete op te leggen tot maximaal € 25.000,00.
 

Na de uitspraak
Afhankelijk van de uitspraak van de geschillencommissie en de mogelijkheid om de zorgverlening door te zetten, zal Labyrint zorg met u op zoek gaan naar een interne oplossing. Als deze niet mogelijk is, kan een oplossing ook bestaan uit het afsluiten van de zorgverlening. Hierbij zal Labyrint zorg hulp aanbieden in het zoeken van een vervangende zorgverlener indien dit gewenst is, of zal zij zorgdragen voor een correcte beëindiging van de zorgverlening.

Contactgegevens
Interne klachtenfunctionaris
M.K.H. Offeringa-Koemans
's-Herenstraat 49
3155 SK Maasland

Geschillencommissie
De geschillencommissie Zorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel: 070-3105380