Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden dienstverlening Labyrint
Deze algemene voorwaarden informeren u over zaken die van belang zijn voor een goede zorgverlening. Zo weet u wat u van Labyrint kunt verwachten en wat onze medewerkers van u verwachten. De algemene voorwaarden beginnen met voorwaarden die betrekking hebben op alle soorten zorgverlening. Wanneer u na het lezen van deze voorwaarden nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen.
 

 1. Voorwaarden voor alle zorgverlening
  Medewerkers van Labyrint hebben de professionele en morele plicht hun werkzaamheden te verrichten met de nodige zorgvuldigheid en met respect voor algemeen aanvaarde maatschappelijke waarden en normen zoals die in het dagelijks verkeer worden gebezigd. Sleutelwoorden om deze houding te kenmerken, zijn: vakkundig, klantgericht, respectvol, zorgvuldig.
   
 2. Zorgvisie
  Voor Labyrint staat centraal dat cliënten zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven, de keuzevrijheid en de zelfredzaamheid behouden. De cliënt kan binnen de kaders van de indicatie en binnen de kader van het gestelde in “rechten en plichten van cliënt en zorgverlener” zijn/haar voorkeur aangeven voor die vormen van zorg die het beste aansluiten bij de eigen wensen, voorkeuren en gebruiken. Voornoemde heeft bijvoorbeeld betrekking op de persoonlijke match met de hulpverleners, tijd, duur en momenten van zorgverlening, prioriteiten in werkzaamheden, persoonlijke gebruiken of gebruiken in de huishouding. Deze afspraken worden opgenomen in het ondersteuningsplan.
   
 3. Overeenkomst en Begeleidingsplan/Zorgleefplan
  Voor onze zorgverlening wordt een overeenkomst gemaakt met de gemaakte afspraken zoals; ingangsdatum, tarief etc. Naast de overeenkomst is eeen ondersteuningsplan gemaakt waarin doelen vast komen te liggen, wensen van de client, uren etc. Na wederzijdse goedkeuring worden de documenten ondertekent en dienen deze als basis voor de zorgverlening.
   

 4. Facturen
  Labyrint zorg registreert de verleende zorguren. Wanner de zorg uit een PGB wordt geleverd, ontvangt de ouder/verzorger van client maandelijks een factuur waar deze data in genoemd staan. Facturen dienen binnen twee weken na ontvangt te worden voldaan op het genoemde rekeningnummer in de factuur. Wanneer na aanmaning, betaling uitblijft heeft Labyrint de keus om de zorg tijdelijk stop te zetten met behoud van doorbetaling van de zorgmomenten.

  Wanneer de client, de medewerker van Labyrint verzoekt om de client met de auto te vervoeren of anders dan het huisadres op te halen, worden de gereden kilometers in rekening gebracht.

  Wanneer de facturen niet binnen de gestelde betaaltermijn worden voldaan, behoudt Labyrint zorg zich het recht uw kind te schorsen tot alle facturen zijn voldaan. De duur van de schorsing wordt als zijnde geleverde zorg in rekening gebracht. 

  Wanneer de client of diens vertegenwoordiger in gebreke blijft met de betaling van verzonden facturen, zal wanneer de vordering uit handen wordt gegeven, de gemaakte kosten van deze vorderingoverdracht aan een externe partij doorbelast worden aan de client.
   

 5. Betreden woning en aanwezigheid cliënt
  Wanneer medewerkers bij u thuis komen verlenen, moet u er voor zorgen dat zij de woning kunnen binnengaan. Wanneer u niet zelf de deur kunt openen om onze medewerkers binnen te laten, is het de bedoeling dat u in eerste instantie zelf een oplossing zoekt voor dit probleem. In uiterste noodzaak is het mogelijk een sleutel(s) af te geven in overleg met de leiding van Labyrint. Eén en ander wordt vastgelegd op een formulier.
   
 6. Privacy bescherming
  De medewerkers van Labyrint zijn gehouden zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Daarnaast verwachten wij geheimhouding van de medewerkers van Labyrint naar derden. Wij verwachten van u eveneens dat u zorgvuldig omgaat met de privacy van onze medewerkers.
   
 7. Schade
  Schade veroorzaakt door onze medewerkers kunt u in sommige gevallen vergoed krijgen. U heeft wel een eigen risico per gebeurtenis van € 75,-. U moet de schade zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur, schriftelijk aan ons doorgeven. Wij kunnen dan de omvang van de schade en eventuele aansprakelijkheid door onze verzekeringsmaatschappij laten vaststellen. Labyrint is niet aansprakelijk voor de door u toegebrachte schade als gevolg van gedragingen van de medewerker, indien deze schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van de medewerker.

  Als u of uw kind schade toebrengt aan eigendommen van Labyrint zorg B.V., eigendommen van een van onze medewerkers en/of objecten die door Labyrint zorg B.V. worden gehuurd/gebruikt bent u verantwoordelijk voor het herstellen en/of vergoeden van de toegebrachte schade. U kunt de schade die ontstaan is verhalen bij uw aansprakelijkheidsverzekering en kunt dit in onderling overleg regelen met de medewerker. Komt u hier samen niet uit, kunt u zich wenden tot de directie die hooguit kan bemiddelen in de ontstane situatie.

  Voor de door u of uw kind toegebrachte schade(s) ontvangt u via Labyrint zorg een factuur. Wanneer de factuur niet binnen de gestelde betaaltermijn worden voldaan, behoudt Labyrint zorg zich het recht uw kind te schorsen tot alle facturen zijn voldaan. De duur van de schorsing wordt als zijnde geleverde zorg in rekening gebracht.
   

 8. Voorzorgsmaatregelen
  Bij aanvang van de zorgverlening verlangen wij van u dat u onze medewerkers op de hoogte stelt van al uw eisen/wensen ten aanzien van het gebruik van uw privé eigendommen voor zover dit in de uitoefening van hun functie van belang is. Wij verwachten van u dat u geld en kostbaarheden op een afgesloten plaats in huis bewaard. Het is te allen tijde verboden onze medewerkers op de hoogte te stellen van uw pincode bij het doen van boodschappen of voor welke andere reden dan ook. Gebeurt dit toch, dan zijn eventuele gevolgen hiervan voor uw eigen risico.
   
 9. Verhindering of afwezigheid van langere duur van cliëntzijde
  Niet tijdig afgezegde zorguren worden in rekening gebracht. Als u een afspraak wenst af te zeggen, dient u minimaal een maand van te voren door te geven aan Debora Joukes 06-42145106 of Marielle Koemans 06-55772221. Deze tijd is nodig in verband met de planning van roosters van medewerkers. Indien sprake is van overmacht - bijvoorbeeld onvoorziene ziekenhuisopname – geldt deze afzeg termijn niet.
   
 10. Door cliënt gevraagde beëindiging of vermindering
  Beëindiging vóór het einde van de indicatie of vermindering van de in de zorgovereenkomst overeengekomen hoeveelheid zorg dient minimaal 1 maand voordat beëindiging of vermindering gewenst is, doorgegeven te worden aan Labyrint. Wanneer beëindiging of vermindering van de zorg binnen 1 maand vóór kennisgeving aan Labyrint ingaat, dan wordt de voor de resterende weken reeds geplande zorg gedeclareerd.
   
 11. Wijziging zorg-momenten
  Tijdens het intake moment worden zorg-momenten, dagen en uren afgesproken. Deze momenten worden gereserveerd zodat de zorg gegarandeerd geleverd wordt. Labyrint zorg B.V. werkt met roosters en de afspraken worden per maand ingepland. Wanneer de zorg eerder wordt beëindigd op het geleverde moment dan afgesproken, wordt de tijd die is afgesproken belast. (voorbeeld als u afspreekt dat er op een dag van 15.00-18.00 uur zorg geleverd wordt, wordt deze tijd berekend mocht de zorg eerder beëindigd worden.)
   
 12. Vakantie
  Wanner u kind gebruik maakt van de dagbesteding, verwachten wij dat u tijdig afwezigheid doorgeeft zoals hierboven aangegeven. Wij verwachten dat elke ouder/verzorger zijn kind 3 weken vakantie gunt per jaar. Dit dient minimaal 1 maand van te voren worden aangegeven. Tijdens andere vakanties is het de bedoeling dat de zorg doorloopt mits anders met ons besproken.
   
 13. Ziekte
  Wannere uw kind ziek is en gebruik maakt van de dagbesteding, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden. Als uw kind met de taxi komt, dient u deze zelf af te melden. Als uw kind op de dagbesteding ziek wordt, zullen wij u bellen met het verzoek uw kind op te halen. Wij verwachten dat ouders bereikbaar zijn en hun kind binnen een half uur ophalen of laten ophalen. Er is binnen de organisatie geen ruimte om een kind thuis te brengen.
   
 14. Beëindiging van rechtswege, door overmacht of na beoordeling van Labyrint
  De zorgverlening zal beëindigd worden door Labyrint indien:
  1. U door verhuizing het werkgebied van Labyrint verlaat.
  2. Bij overlijden van de cliënt.
  3. U uw rekeningen niet betaald.
  4. Zorgverlening in redelijkheid niet verlangd kan worden (bv. cliënt is niet thuis of verleend geen medewerking).
  5. Onze medewerkers in de uitvoering van hun werkzaamheden bij u een naar onze inschatting onaanvaardbaar risico op infecties lopen of bij onverantwoorde werkomstandigheden (weigering Arbo-voorschriften).
  6. Onze medewerkers niet meer naar wens kunnen werken of gevaar lopen bijvoorbeeld bij ontoelaatbaar gedrag van de zijde van de cliënt in de vorm van seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie of vooroordelen.
    
 15. Agressie cliënt
  Wanneer uw kind agressie inzet ten opzichte van medewerkers en/of andere kinderen, waarbij er gevaarlijke situaties ontstaan, kunt u worden gebeld om uw kind per direct op te komen halen van de dagbesteding. De mederwerkers zullen een MIC/MIM melding invullen over het incident en de locatiemanager of directeur neemt contact met u op over de aard van de situatie. In sommige gevallen, wanneer blijkt dat dit gedrag stelselmatig wordt ingezet, kan de medewerker van Labyrint Zorg verzoeken om een breed overleg om nieuwe afspraken te maken.
   
 16. Wijziging van geplande zorgverlening door omstandigheden buiten de macht van Labyrint
  Labyrint heeft een inspanningsverplichting tot het leveren van zorg. Als Labyrint de geplande zorg niet kan verlenen, door ziekte van medewerkers of door calamiteiten, dan wordt dit u zo spoedig mogelijk medegedeeld en zal de zorg in overleg met u ingehaald worden op een ander tijdstip of uitgevoerd worden door een andere dan de aanvankelijk ingeplande medewerker, eventueel ook op een ander tijdstip.
   
 17. Zorg-evaluatie en klachten
  Labyrint heeft het liefst tevreden cliënten en is pas tevreden wanneer u dat bent. Mocht de dienstverlening echter niet naar tevredenheid verlopen, dan horen wij dat graag van u. U kunt ons altijd bellen en uw klacht kenbaar maken. Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden. Mocht u zich eventueel laten bijstaan door een jurist, dan zijn deze kosten uiteraard wel voor uw rekening.
   
 18. Rapportage en verslaglegging
  Medewerkers van Labyrint zorg B.V. maken na ieder bezoek een rapportage die in een digitaal systeem wordt bewaard. Hier hebben uitsluitend de betreffende medewerker die de zorg levert alsmede de directeur toegang toe. Wanneer ouders behoefte hebben aan een kopie van dit verslag, kan dit verzoek bij Marielle Koemans worden ingediend. De opgevraagde verslagen worden zo snel mogelijk na het verzoek, edoch uiterlijk binnen 6 weken aan ouders geleverd.

  Betrokken partijen zoals het wijkteam, school ed, kunnen een evaluatie of rapportage opvragen t.b.v. de inzet van de juiste zorg van een minderjarige. De opgevraagde documenten worden, na schriftelijk akkoord van ouders aan Labyrint zorg B.V., zo snel mogelijk na het verzoek, edoch uiterlijk binnen 6 weken, aangeleverd.
   
 19. Sisa
  Al onze clienten worden aangemeld in Sisa. Sisa staat voor Signaleren, en Samenwerken. Het is een computersysteem waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij een kind of jongere van 0-23 jaar. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om de best mogelijke begeleiding te bieden. In Sisa staat geen inhoud, geen dossier.
   
 20. Interne klachtenprocedure
  Wanneer u niet tevreden bent, kunt u dit in eerste instantie bespreken met uw zorgverlener, of met zijn/haar leidinggevende. In veel gevallen leidt een dergelijk gesprek tot de oplossing van het probleem. Wanneer dit niet het geval is, kunt u zich met uw klacht mondeling of schriftelijk wenden tot de leiding van Labyrint zorg B.V. Uw klacht wordt binnen 3 weken afgehandeld.
   
 21. Externe beroepsprocedure
  Mocht u dan nog niet tevreden zijn met de reactie op uw klacht, dan kunt u de klacht formeel laten behandelen door de externe klachten commissie.

  U kunt het klachtenreglement opvragen bij de directie van Labyrint-zorg.